Verzekeringen voor sportbonden en sportverenigingen

Het sportverzekeringspakket van Aon is ontwikkeld in samenwerking met verenigingen en bonden. Zo sluit het goed aan bij de wensen en behoeften van sportorganisaties, hun leden en bestuurders.

Onze meest afgesloten verzekeringen

Bestuurders-
aansprakelijkheid

Met de aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en toezichthouders voorkomt u dat deze mensen te maken krijgen met claims en proceskosten die ten laste gaan van hun privévermogen.

Meer informatie over deze verzekering

Aansprakelijkheid

Met de Uitgebreide aansprakelijkheidsverzekering dekt u zich in tegen kosten die u maakt wanneer u uw bedrijfspand na bijvoorbeeld een brand of lekkage moet laten herbouwen of restaureren.

Meer informatie over deze verzekering

Ongevallen

Met een ongevallenverzekering kunnen sportverenigingen schade dekken aan de inventaris. Zaken als meubilair, de bar en sportkleding zijn verzekerd tegen bijvoorbeeld diefstal en brand.

Meer informatie over deze verzekering

Wie zijn onze partners?

Aon werkt samen met een groot aantal bonden en verenigingen. Enkele voorbeelden:

logo NTTB
logo KNVB
logo KNAS
logo KNKV
logo JBN
logo NHB
logo TBN
logo NGF
logo KNSB

Wilt u samenwerken met Aon

Heeft uw sportbond nog geen samenwerking met Aon en wilt u graag een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden, neem dan contact op met Aon.

Jose riske

Jose riske

Account Executive Sport
E-mail: jose.riske@aon.nl
Telefoonnummer: 0652042167

Ik heb een vraag

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over uw verzekeringen? Bij de veelgestelde vragen vindt u antwoorden op vragen die wij regelmatig krijgen.

Collectief of individueel?

Het heeft de voorkeur om de verzekering(en) collectief te sluiten. Dit in verband met een gunstiger premiestelling. De collectieve overeenkomst wordt aangegaan door de bond voor haar leden(= verenigingen en hun individuele leden).

Zijn de inzittenden van een auto ook verzekerd?

Ja, voor zover de inzittenden "onder de groep verzekerden" kunnen worden begrepen, zijn zij volgens de voorwaarden van het sportverzekeringspakket van Aon verzekerd, ongeacht het aantal inzittenden en voor zover geen andere wettelijke bepalingen worden overtreden.

Welke sportorganisaties kunnen gebruik maken van de Aon Sportverzekering?

Alle sportorganisaties t.b.v. amateursporters kunnen een aanvraag indienen, ongeacht of zij een vereniging of een stichting zijn.

Wat is de omvang van de risico's van sportverenigingen?

Specialisten gebruiken hiervoor de termen 'voorwerp van verzekering' en 'verzekerd belang'. Het voorwerp van verzekering van de sportvereniging kan bijvoorbeeld het eigenaarbelang zijn van het clubgebouw, de inventaris of van de overige roerende zaken. Maar ook het vermogen van de vereniging of de bestuurder dat door een onzekere gebeurtenis kan worden aangetast, zoals bij aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of nalatigheid.

Waar kan ik terecht voor vragen?

Bij de medewerkers van de afdeling klantenservice van Aon Verzekeringen. Tel: 010 448 88 75.

Wat betekent secundaire dekking?

Als er een andere verzekering is, dan gaat die voor.

Hoe komt de premie tot stand?

Het aantal leden van de vereniging is bepalend voor de hoogte van de premie. Verzekeraars bepalen de hoogte van de premie daarnaast op basis van een inschatting van het risico.

Moet de schade eerst op de eigen aansprakelijkheidsverzekering worden geclaimd?

Als derden schade lijden door toedoen van een werknemer van de vereniging, door/met roerende zaken (inventaris) van de vereniging of door onroerende zaken (het gebouw of afrastering), dan zal de verzekeraar van de vereniging de schade behandelen. Als schade aan derden wordt toegebracht door een lid of vrijwilliger van de vereniging, dan handelt deze in zijn/haar hoedanigheid van particulier. Dan moet de schade worden gemeld bij de particuliere aansprakelijkheidsverzekeraar. Als er geen verzekering is dan kan in tweede instantie een beroep worden gedaan op de verzekering van de vereniging. Deze handelswijze geldt voor de meeste aansprakelijkheidsverzekeringen.

Kunnen lopende verzekeringen worden opgezegd?

Jazeker. Dat is mogelijk per contractsvervaldatum met inachtneming van de opzegtermijn die meestal drie maanden bedraagt.

Zijn ouders te verzekerden?

Uitsluitend als zij activiteiten ontplooien onder verantwoordelijkheid van de vereniging en dus als vrijwilliger kunnen worden beschouwd. Bij de aansprakelijkheidsverzekering geldt dit uitsluitend voor zover zij niet zelf verzekerd zijn (secundaire dekking).

Kent de ongevallenverzekering een leeftijdsbeperking?

Ja. De leeftijdsbeperking is te vinden in de polisvoorwaarden.

Is iedere bond verzekerd?

Het staat een sportbond vrij voor haar leden een collectieve verzekering af te sluiten. Dit is mede afhankelijk van de ledenraad die de bond er toe aanzet een collectieve verzekering te verzorgen. Het is geen automatisme dat de bond een verzekering heeft gesloten.

Kan iedere vereniging de verzekeringen van het sportverzekeringspakket van Aon afsluiten?

Ja. Het sportverzekeringspakket van Aon geldt in principe voor alle sporten. Toch kan het voorkomen dat een verzekeraar een bepaalde sport niet accepteert op grond van een risicobeoordeling. Dat kan, want er is geen acceptatieplicht voor de verzekeraar.

Zijn alle gebruikers van een sportfaciliteit verzekerd?

Nee, alleen de leden vallen onder de verzekering. Dat geldt dus niet voor eventuele andere gebruikers van de sportfaciliteit. Indien zij bijvoorbeeld schade aan derden berokkenen, vindt er geen uitkering plaats. De gebruikers zijn in dat geval zelf aansprakelijk voor hun daden. Als de vereniging nalatig is geweest, dan is de vereniging aansprakelijk. Als de vereniging de gebruikers tegen ongevallen wil verzekeren, dan dient daarvoor een afzonderlijke ongevallenverzekering te worden gesloten.

Is aansprakelijkheid voortvloeiende uit verkoop of verstrekken van voedsel meeverzekerd?

Ja, het sportverzekeringspakket van Aon dekt de aansprakelijkheid voor schade aan derden zoals letsel door voedselvergiftiging.

Zijn alle activiteiten van de vereniging verzekerd?

Dat is het geval zolang het in het verlengde ligt van de basisactiviteiten van de vereniging en het algemeen gebruikelijk is. Als een vereniging totaal afwijkende activiteiten ontplooit dan is overleg met de verzekeraar noodzakelijk.

Wat is het verschil tussen een "gewone" aansprakelijkheids­verzekering en een bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering dekt alleen letsel en materiele schade. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt alleen de zuivere vermogensschade.

Kent het sportverzekeringspakket van Aon een leeftijdsgrens?

Neen. Als er een leeftijdsgrens wordt gehanteerd dan is dat bij een ongevallenverzekering. In dit geval is de leeftijdsgrens dan 70 jaar. De ongevallenverzekering van het sportverzekeringspakket van Aon kent ook hier geen leeftijdsgrens. Een vrijwilliger van bijvoorbeeld 75 jaar is daarom nog steeds verzekerd.

Zijn de voorwaarden van het sportverzekeringspakket van Aon voor alle bonden/verenigingen gelijk? Er zijn toch verschillende risico's?

In beginsel zijn de voorwaarden voor alle sporten gelijk. De verzekeraar kan daarvan echter met speciale clausules afwijken. De verschillende risico's kunnen ook tot uiting komen in de premie of het eigen risico.

Dienen jaarlijks de namen van de verzekerden te worden opgegeven?
Neen. Wel moet bij schade worden aangetoond dat op het moment van de schade het lid of de vrijwilliger als zodanig activiteiten voor de bond of vereniging verrichtte.
Hoe is de aansprakelijkheid geregeld ten opzichte van inzittenden van auto's?

Aansprakelijkheid voor schade met of door motorrijtuigen is uitgesloten op de aansprakelijkheidsverzekering. Hiervoor moet de verplichte wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen worden afgesloten.

Dekt de ziektekostenverzekering hetzelfde als de ongevallenverzekering?

Nee, er is slechts in geringe mate overlap. De ongevallenverzekering keert een bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. De ziektekostenverzekering dekt de kosten van de medische behandeling. Voor medische kosten die niet gedekt worden door de ziektekostenverzekering kan een aanvullende ongevallenverzekering worden afgesloten. De hoogte van de uitkering is aan een maximum gebonden.

Is de vereniging aansprakelijk als onbevoegden het terrein betreden door de afsluiting met geweld te verbreken en de onbevoegden iets overkomt?

Of de vereniging aansprakelijk is, zal van geval tot geval bekeken moeten worden. Als de vereniging alle gebruikelijke voorzorgsmaatregelen heeft getroffen, dan zal zij waarschijnlijk niet aansprakelijk zijn. Wanneer de aanspraak onterecht is, dan verleent de verzekeraar eveneens bijstand. De schade die de onbevoegden hebben veroorzaakt, kan de vereniging proberen te verhalen op de veroorzaker(s), eventueel met gebruikmaking van een rechtsbijstandverzekering.

Wanneer is de verzekering t.b.v. de leden en vrijwilligers van kracht?

Zolang de verzekerde (het bestuurslid/het lid/ de vrijwilligers enz.) bezig is met activiteiten t.b.v. de vereniging. Dus ook tijdens (bestuurs-)vergaderingen, het ophalen van oud papier, het bijwonen van een symposium etc. Voor de ongevallenverzekering geldt dit van huis tot huis langs de kortste weg.

Zijn alle voorwaarden van het sportverzekeringspakket van Aon van toepassing op onze verzekering?

Dat is mogelijk. In het polisblad staat in elk geval dat de algemene voorwaarden van kracht zijn, terwijl daarnaast verwezen wordt naar de rubriek(en) waarvoor de verzekering is gesloten.

Valt de boekhoud- en publicatieplicht onder de dekking?

De dekking is inclusief aanspraken tot vergoeding van schade wegens verzuim(en) van de verplichtingen van het niet nakomen van boekhoud- en publicatieplicht.

Dekt de particuliere ongevallenverzekering hetzelfde?

Ja, meestal wel. Maar omdat veel leden geen privé ongevallenverzekering hebben, besluiten verenigingen die af te sluiten.

Hoeveel bedraagt de assurantiebelasting?

De assurantiebelasting bedraagt 21%.

Is de vereniging aansprakelijk als de sportvelden gehuurd worden van de gemeente?

Een eenduidig antwoord kan hierop niet worden gegeven. Het heeft bijvoorbeeld te maken met de opgenomen rechten en plichten in het huurcontract. Wie wanneer aansprakelijk is, is bovendien vaak afhankelijk van de situatie op het moment van het toebrengen van schade.

Wat is het verschil tussen een ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering?

De ongevallenverzekering geeft een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval tijdens een activiteit van de vereniging. De aansprakelijkheidsverzekering geeft dekking aan de verzekerde vereniging, bestuur, leden en vrijwilligers als zij aansprakelijk worden gesteld voor schade (letsel of materieel) door hen toegebracht aan derden tijdens activiteiten voor de vereniging.

Wanneer biedt de ongevallenverzekering dekking?

In alle gevallen dat een (bestuurs)lid of vrijwilliger activiteiten ontplooit voor de vereniging. Dit kan dus sportuitoefening zijn, maar ook het bijwonen van (bestuurs)vergaderingen of werkzaamheden aan het clubhuis of het ophalen van oud papier.

Kan een werkgever de schade verhalen op een sportvereniging wanneer zijn werknemer tijdens sportbeoefening een blessure oploopt en daardoor (tijdelijk) arbeidsongeschikt is?

Dat recht heeft hij voor zijn netto doorbetalingsverplichting (=70%). De werkgever dient de aansprakelijkheid van de sportvereniging uiteraard aan te tonen. Loopt de werknemer de blessure op tijdens een gebruikelijke sportbeoefening, dan zal niet aantoonbaar zijn dat een derde een onrechtmatige daad heeft begaan. Er is dan geen aansprakelijkheid, zodat verhaal niet mogelijk is. Is de blessure echter het gevolg van bijvoorbeeld het gebruik van ondeugdelijk materiaal ter beschikking gesteld door de vereniging, dan is de vereniging wel aansprakelijk en kan verhaald worden.

Is het mogelijk de verzekering uit te breiden tot een 24 uurs dekking?

Nee dit is niet mogelijk. Er zijn twee aspecten die deze uitbreiding tegenhouden. In de eerste plaats zal de verzekeraar het risico niet willen accepteren omdat hij ook met het beroepsrisico van de verzekerden te maken krijgt. Daar heeft de verzekeraar geen zicht op. Daarnaast speelt de vraag of de bond of vereniging de premieverhoging wil betalen voor risico's van activiteiten die losstaan van de vereniging.

Zijn de eigendommen van leden verzekerd onder de aansprakelijkheidsverzekering van de vereniging?

Dat hangt af van de vraag of de vereniging hiervoor aansprakelijk is. Dat is mogelijk wanneer de vereniging bijvoorbeeld nalatig is geweest. De eisende partij moet dat kunnen aantonen.

Artikelen

Aon ontzorgt sportorganisaties met platform

Samen voor de Sportieve Zaak biedt service die verder gaat dan verzekeren

Lees meer

Hoe goed bent u beveiligd tegen cyberrisico's?

We delen tips en adviezen van onze cyber experts.

Lees meer

WBTR en bestuurders aansprakelijkheid

Bent u de hoogte van alle gevolgen van de WBTR voor u en uw mede bestuurders.

Lees meer