Wijzig uw sport

Service & Contact

Waarmee kunnen we u helpen?

Direct contact

Bij schade dient u contact op te nemen met de Klantenservice van Aon Verzekeringen, zodat wij eventueel een expert kunnen inschakelen.

U kunt ons op werkdagen tussen 08:00 en 18:00 uur telefonisch bereiken. Ons telefoonnummer is 088 - 810 81 72.

Ik heb een vraag

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over uw verzekeringen? Bij de veelgestelde vragen vindt u antwoorden op vragen die wij regelmatig krijgen.

Welke dekking verleent de bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering?

De verzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders van een vereniging voor door derden geleden vermogensschade als gevolg van een fout.

Collectief of individueel?

Het heeft de voorkeur om de verzekering(en) collectief te sluiten. Dit in verband met een gunstiger premiestelling. De collectieve overeenkomst wordt aangegaan door de bond voor haar leden(= verenigingen en hun individuele leden).

Zijn de inzittenden van een auto ook verzekerd?

Ja, voor zover de inzittenden "onder de groep verzekerden" kunnen worden begrepen, zijn zij volgens de voorwaarden van het sportverzekeringspakket van Aon verzekerd, ongeacht het aantal inzittenden en voor zover geen andere wettelijke bepalingen worden overtreden.

Welke sportorganisaties kunnen gebruik maken van de Aon Sportverzekering?

Alle sportorganisaties t.b.v. amateursporters kunnen een aanvraag indienen, ongeacht of zij een vereniging of een stichting zijn.

Wat betekent secundaire dekking?

Als er een andere verzekering is, dan gaat die voor.

Hoe komt de premie tot stand?

Het aantal leden van de vereniging is bepalend voor de hoogte van de premie. Verzekeraars bepalen de hoogte van de premie daarnaast op basis van een inschatting van het risico.

Moet de schade eerst op de eigen aansprakelijkheidsverzekering worden geclaimd?

Als derden schade lijden door toedoen van een werknemer van de vereniging, door/met roerende zaken (inventaris) van de vereniging of door onroerende zaken (het gebouw of afrastering), dan zal de verzekeraar van de vereniging de schade behandelen. Als schade aan derden wordt toegebracht door een lid of vrijwilliger van de vereniging, dan handelt deze in zijn/haar hoedanigheid van particulier. Dan moet de schade worden gemeld bij de particuliere aansprakelijkheidsverzekeraar. Als er geen verzekering is dan kan in tweede instantie een beroep worden gedaan op de verzekering van de vereniging. Deze handelswijze geldt voor de meeste aansprakelijkheidsverzekeringen.

Kunnen lopende verzekeringen worden opgezegd?

Jazeker. Dat is mogelijk per contractsvervaldatum met inachtneming van de opzegtermijn die meestal drie maanden bedraagt.

Kent de ongevallenverzekering een leeftijdsbeperking?

Ja. De leeftijdsbeperking is te vinden in de polisvoorwaarden.

Is iedere bond verzekerd?

Het staat een sportbond vrij voor haar leden een collectieve verzekering af te sluiten. Dit is mede afhankelijk van de ledenraad die de bond er toe aanzet een collectieve verzekering te verzorgen. Het is geen automatisme dat de bond een verzekering heeft gesloten.

Kan iedere vereniging de verzekeringen van het sportverzekeringspakket van Aon afsluiten?

Ja. Het sportverzekeringspakket van Aon geldt in principe voor alle sporten. Toch kan het voorkomen dat een verzekeraar een bepaalde sport niet accepteert op grond van een risicobeoordeling. Dat kan, want er is geen acceptatieplicht voor de verzekeraar.

Is aansprakelijkheid voortvloeiende uit verkoop of verstrekken van voedsel meeverzekerd?

Ja, het sportverzekeringspakket van Aon dekt de aansprakelijkheid voor schade aan derden zoals letsel door voedselvergiftiging.

Zijn alle activiteiten van de vereniging verzekerd?

Dat is het geval zolang het in het verlengde ligt van de basisactiviteiten van de vereniging en het algemeen gebruikelijk is. Als een vereniging totaal afwijkende activiteiten ontplooit dan is overleg met de verzekeraar noodzakelijk.

Wat is het verschil tussen een "gewone" aansprakelijkheids­verzekering en een bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering?

De aansprakelijkheids­verzekering dekt letsel en materiële schade. De bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering dekt alleen zuivere vermogensschade.

Kent het sportverzekeringspakket van Aon een leeftijdsgrens?

Neen. Als er een leeftijdsgrens wordt gehanteerd dan is dat bij een ongevallenverzekering. In dit geval is de leeftijdsgrens dan 70 jaar. De ongevallenverzekering van het sportverzekeringspakket van Aon kent ook hier geen leeftijdsgrens. Een vrijwilliger van bijvoorbeeld 75 jaar is daarom nog steeds verzekerd.

Zijn de voorwaarden van het sportverzekeringspakket van Aon voor alle bonden/verenigingen gelijk? Er zijn toch verschillende risico's?

In beginsel zijn de voorwaarden voor alle sporten gelijk. De verzekeraar kan daarvan echter met speciale clausules afwijken. De verschillende risico's kunnen ook tot uiting komen in de premie of het eigen risico.

Hoe is de aansprakelijkheid geregeld ten opzichte van inzittenden van auto's?

Aansprakelijkheid voor schade met of door motorrijtuigen is uitgesloten op de aansprakelijkheidsverzekering. Hiervoor moet de verplichte wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen worden afgesloten.

Dekt de ziektekostenverzekering hetzelfde als de ongevallenverzekering?

Nee, er is slechts in geringe mate overlap. De ongevallenverzekering keert een bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. De ziektekostenverzekering dekt de kosten van de medische behandeling. Voor medische kosten die niet gedekt worden door de ziektekostenverzekering kan een aanvullende dekking op de ongevallenverzekering worden afgesloten. De hoogte van de uitkering is aan een maximum gebonden.

Wanneer is de verzekering t.b.v. de leden en vrijwilligers van kracht?

Zolang de verzekerde (het bestuurslid/het lid/ de vrijwilligers enz.) bezig is met activiteiten t.b.v. de vereniging. Dus ook tijdens (bestuurs-)vergaderingen, het ophalen van oud papier, het bijwonen van een symposium etc. Voor de ongevallenverzekering geldt dit van huis tot huis langs de kortste weg.

Zijn alle voorwaarden van het sportverzekeringspakket van Aon van toepassing op onze verzekering?

Dat is mogelijk. In het polisblad staat in elk geval dat de algemene voorwaarden van kracht zijn, terwijl daarnaast verwezen wordt naar de rubriek(en) waarvoor de verzekering is gesloten.

Valt de boekhoud- en publicatieplicht onder de dekking?

De dekking is inclusief aanspraken tot vergoeding van schade wegens verzuim(en) van de verplichtingen van het nakomen van boekhoud- en publicatieplicht.

Dekt de particuliere ongevallenverzekering hetzelfde?

Ja, meestal wel. Maar omdat veel leden geen privé ongevallenverzekering hebben, besluiten verenigingen die af te sluiten.

Hoeveel bedraagt de assurantiebelasting?

De assurantiebelasting bedraagt 21%.

Is de vereniging aansprakelijk als de sportvelden gehuurd worden van de gemeente?

Een eenduidig antwoord kan hierop niet worden gegeven. Het heeft bijvoorbeeld te maken met de opgenomen rechten en plichten in het huurcontract. Wie wanneer aansprakelijk is, is bovendien vaak afhankelijk van de situatie op het moment van het toebrengen van schade.

Wat is het verschil tussen een ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering?

De ongevallenverzekering geeft een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval tijdens een activiteit van de vereniging. De aansprakelijkheidsverzekering geeft dekking aan de verzekerde vereniging, bestuur, leden en vrijwilligers als zij aansprakelijk worden gesteld voor schade (letsel of materieel) door hen toegebracht aan derden tijdens activiteiten voor de vereniging.

Wanneer biedt de ongevallenverzekering dekking?

In alle gevallen dat een (bestuurs)lid of vrijwilliger activiteiten ontplooit voor de vereniging. Dit kan dus sportuitoefening zijn, maar ook het bijwonen van (bestuurs)vergaderingen of werkzaamheden aan het clubhuis of het ophalen van oud papier.

Kan een werkgever de schade verhalen op een sportvereniging wanneer zijn werknemer tijdens sportbeoefening een blessure oploopt en daardoor (tijdelijk) arbeidsongeschikt is?

Dat recht heeft hij voor zijn netto doorbetalingsverplichting (=70%). De werkgever dient de aansprakelijkheid van de sportvereniging uiteraard aan te tonen. Loopt de werknemer de blessure op tijdens een gebruikelijke sportbeoefening, dan zal niet aantoonbaar zijn dat een derde een onrechtmatige daad heeft begaan. Er is dan geen aansprakelijkheid, zodat verhaal niet mogelijk is. Is de blessure echter het gevolg van bijvoorbeeld het gebruik van ondeugdelijk materiaal ter beschikking gesteld door de vereniging, dan is de vereniging wel aansprakelijk en kan verhaald worden.

Zijn de eigendommen van leden verzekerd onder de aansprakelijkheidsverzekering van de vereniging?

Dat hangt af van de vraag of de vereniging hiervoor aansprakelijk is. Dat is mogelijk wanneer de vereniging bijvoorbeeld nalatig is geweest. De eisende partij moet dat kunnen aantonen.

Stel uw vraag aan de klantenservice

Stel uw vraag aan de Klantenservice. U kunt ons telefonisch bereiken op werkdagen tussen 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. Ons telefoonnummer is 088 - 810 81 72.

Ik wil contact

Stel uw vraag aan de klantenservice

Stel uw vraag aan de Klantenservice. U kunt ons telefonisch bereiken op werkdagen tussen 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. Ons telefoonnummer is 088 - 810 81 72.

Schriftelijk contact

Schriftelijk is Aon Verzekeringen te bereiken op het volgende postadres:

Aon Verzekeringen, o.v.v. sportverzekeringen
Antwoordnummer 2073
3000 VB Rotterdam