Schermen

Collectieve verzekeringen

Door de bond afgesloten voor uw vereniging

Schermen

Wijzig uw sport

Collectieve verzekeringen

De KNAS heeft voor alle aangesloten schermverenigingen en haar leden collectieve verzekeringen afgesloten. Schermverenigingen stellen speciale eisen aan een verzekering. De KNAS en Aon hebben daar goed geluisterd en goede oplossing ontwikkeld. Met collectieve verzekeringen op maat, centraal geregeld voor alle KNAS-aangesloten clubs en leden. Die hoeft u dus niet zelf te regelen.

Collectieve Aansprakelijkheids­verzekering

Als schermer bent u continu alert op risico's en onvoorziene bedreigingen. Toch kan er iets gebeuren waardoor uw bestuur, vrijwilligers of leden aansprakelijk worden gesteld. De KNAS collectieve aansprakelijkheidsverzekering geeft dan passende bescherming. Een geruststellende zekerheid!

Verzekeringnemer

KNAS, Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond

Verzekerden

De KNAS inclusief

 • het bondsbestuur en de bondsbestuursleden als zodanig
 • de algemene ledenvergadering en de bondsgedelegeerden als zodanig
 • personen, werkgroepen en commissies e.d. die als zodanig door het bondsbestuur of de bondsvergadering van de KNAS zijn of worden benoemd of ingesteld.
 • ondergeschikten van de verzekeringnemer
 • de regionale afdelingen
 • het regionale bestuur en de regionale bestuursleden als zodanig
 • personen, werkgroepen en commissies e.d. die als zodanig door het regiobestuur of de regiovergadering van de KNAS zijn of worden benoemd of ingesteld.
 • de bij de KNAS aangesloten verenigingen en organisatiecomités en hun bestuur c.q. bestuursleden als zodanig
 • leden en anderen, die deelnemen aan door de KNAS c.q. de daarbij aangesloten verenigingen en organisatiecomités georganiseerde gezamenlijke trainingen, wedstrijden, competities, circuits, kampioenschappen e.d. in Nederland
 • iedere natuurlijke persoon, die zich al dan niet tegen betaling inzet voor de behartiging van de belangen van verzekerden bij die evenementen, waaronder niet worden begrepen, commerciële exploitanten, sponsors etc.
 • scheidsrechters, juryleden, tijdwaarnemers e.d. tijdens hun activiteiten bij die evenementen, ook als die personen bij een buitenlandse nationale schermkoepel zijn aangesloten.

Verzekerd bedrag (algemeen)

€ 2.500.000,00 per aanspraak en maximaal
€ 5.000.000,00 per verzekeringsjaar

Verzekeringsgebied

Nederland

Voorwaarden

VC050-07 Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (claims made)

Eigen risico

€ 250,00 per aanspraak voor zaakschade,
€ 2.500,00 per aanspraak voor personenschade

Opzichtdekking

Meeverzekerd is schade aan onroerende en roerende zaken van derden gedurende de tijd dat een verzekerde of iemand namens hem deze zaken onder zich had. Voor deze dekking geldt bij roerende zaken een bedrag van EUR 25.000,00 per aanspraak en maximaal EUR 50.000,00 per jaar. Voor onroerende zaken geldt een bedrag van EUR 125.000,00 per aanspraak en maximaal EUR 250.000,00 per jaar. Het eigen risico bedraagt voor beide zaken EUR 250,00.

Lees meer

Collectieve Ongevallen­verzekering

Tijdens het sporten of het verrichten van werkzaamheden voor de vereniging kunnen personen een ongeluk krijgen. Loopt dat onverhoopt slecht af, met blijvende invaliditeit of overlijden tot gevolg, dan krijgen de verzekerden op deze collectieve polis, of diens nabestaanden een uitkering.

Hieronder treft u een beknopte weergave van de collectieve ongevallenverzekering die uw bond heeft afgesloten. U kunt informatie terugvinden over bijvoorbeeld de dekking, wie verzekerd zijn en de verzekerde bedragen. Indien u meer informatie wenst over deze verzekering, kunt u contact opnemen met Aon Verzekeringen.

Verzekeringnemer

KNAS, Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond

Aard activiteiten

Organiseren van schermwedstrijden

Verzekerd zijn

 • Ondergeschikten en de bestuursleden van de KNAS
 • de (aspirant-)leden die bij verzekeringnemer zijn aangesloten;
 • andere personen (vrijwilligers) van wier onbetaalde diensten verzekeringnemer gebruik maakt.
 • De personen genoemd zijn uitsluitend verzekerd indien en voor zover het ongeval is ontstaan tijdens activiteiten die zij hebben verricht onder auspiciën van verzekeringnemer.

Omvang dekking

De dekking van de verzekering is van kracht tijdens de sport inclusief de reis 'komen van' en 'gaan naar'.

Verzekerde som

EUR 20.000,00 bij overlijden ten gevolge van een ongeval EUR 40.000,00 bij algehele blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval EUR 1.250,00 maximum per gebeurtenis op medische kosten ten gevolge van een ongeval.

Eigen risico

EUR 25,00 per gebeurtenis op medische kosten.

Verzekeringsvoorwaarden

Ongevallen

| 314kb

Lees meer

Belangrijke documenten