Wandelen

Collectieve verzekeringen

Door de bond afgesloten voor uw vereniging

Wandelen

Wijzig uw sport

Collectieve verzekeringen

De KWBN heeft voor alle aangesloten verenigingen en haar leden collectieve verzekeringen afgesloten. We hebben goed naar de speciale wensen van wandelsportverenigingen geluisterd. Het resultaat zijn unieke verzekeringen die via Aon loopt. Die hoeft u dus niet meer zelf te regelen.

Collectieve Aansprakelijkheids­verzekering

Het kan zomaar gebeuren dat uw wandelsportvereniging, uw medewerkers of leden aansprakelijk worden gesteld. Met de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van de KWBN bent u goed verzekerd bij schade aan derden. Bij zaakschade, personenschade én eventuele schade die hieruit voort komt (gevolgschade).

* Wat is zaakschade?

In de basis gaat het om schade die is toegebracht aan stoffelijke zaken. Stel dat deelnemers bezittingen van derden vernielen en de organisatie wordt onvoldoende toezicht verweten. Of heel simpel: een deelnemer komt door troep op de weg ten val en loopt hierdoor schade aan de kleding op. Dit zijn vormen van zaakschades waarbij de organisatie opdraait voor de kosten als zij aansprakelijk blijkt te zijn.

** Wat is personenschade?

Een wandelaar loopt over het parcours en struikelt over iets dat er niet hoort te liggen. Of valt in een kuil. Of wordt aangereden. Hierdoor kan een wandelaar letsel oplopen of in het ergste geval overlijden. Dergelijke schade wordt gezien als personenschade. Ander voorbeeld: tijdens een snikhete dag staan er onvoldoende 'controleposten' om water uit te delen. Gevolg is dat een deelnemer uitdroogt en moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Als de organisatie aansprakelijk is, dan wordt de personen¬schade vergoed.

Verzekeringnemer

KWBN - Koninklijke Wandel Bond Nederland

Verzekerden

A. KWBN inclusief aangesloten regio's, verenigingen en stichtingen in haar verzekerde hoedanigheid.

B. De ondergeschikten van de KWBN.

C. De huisgenoten en de familieleden van de hierboven genoemde verzekerden ten aanzien van de werkzaamheden die zij voor de KWBN verrichten.

D. De vennoten, compagnons, bestuurders en commissarissen van de KWBN, handelend als zodanig.

E. Het eigen pensioenfonds, de personeelsvereniging en de ondernemingsraad.

F. Leden van de KWBN, en aangesloten regio's en onderliggende verenigingen/stichtingen alsmede hun bestuursleden en ondergeschikten, handelend als zodanig.

De onder B en C genoemden zijn alleen verzekerd voor zover zij werkzaamheden verrichten.

Als verzekerden in de zin van polis worden tevens beschouwd:

G. Deelnemers aan evenementen die door de bond, door haar ingestelde commissies, door bij haar aangesloten verenigingen en/of door deze verenigingen ingestelde commissies worden georganiseerd, voor zover deze evenementen onder goedkeuring van de bond worden georganiseerd, hetgeen ten aanzien van de wandelsportevenementen blijkt uit de publicatie door KWBN (zie www.wandel.nl).

H. Organisatoren en/of officials die dienst doen bij de onder H. omschreven evenementen.

I. Aangesloten leden, zowel individueel als verenigingslid, indien zij deelnemen aan wandelsportevenementen, die niet door bovengenoemde organisaties worden uitgeschreven.

J. Deelnemers aan door aangesloten verenigingen georganiseerde trainingstochten.

K. Deelnemers aan evenementen die door bovengenoemde organisaties worden georganiseerd.

L. Verkeersregelaars.

M. Vrijwilligers, voor zover zij optreden in vrijwilligersverband.

N. Medici tijdens hun aanwezigheid namens KWBN bij grote nationale en bij internationale evenementen. Alleen dekking voor EHBO/Noodhulp activiteiten en/of soortgelijke activiteiten. Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade voor door hen geleverde of voorgeschreven producten.

O. Paramedici (mits BIG geregistreerd) tijdens hun aanwezigheid namens verzekeringnemer bij een van de verzekerde evenementen voor zover zij daartoe expliciet door de organisatie zijn uitgenodigd. Alleen dekking voor EHBO/Noodhulp activiteiten en/of soortgelijke activiteiten. Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade voor door hen geleverde of voorgeschreven producten.

P. Door de KWBN opgeleide trainers als andere trainers die in dienst zijn van KWBN of lid zijn van KWBN (in combinatie met een erkend diploma/certificaat).


Verzekerde som

EUR 5.000.000,00 per aanspraak voor alle rubrieken tezamen
EUR 10.000.000,00 als maximum per verzekeringsjaar voor alle rubrieken tezamen

Dekkingsgebied

Wereld, exclusief USA/Canada behalve zakenreis

Voorwaarden

Eigen risico

EUR 125,00 per aanspraak bij zaakschade

Opzichtdekking

Meeverzekerd is schade aan zaken van derden gedurende de tijd dat een verzekerde of iemand namens hem deze zaken onder zich had. Voor deze dekking geldt een bedrag van EUR 50.000,00 per aanspraak en maximaal EUR 100.000,00 per jaar. Het eigen risico is 10% van de schade met een minimum van EUR 250,00.

Lees meer

Collectieve Ongevallen­verzekering

De KWBN heeft voor haar aangesloten vrijwilligers en verkeersregelaars een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering vangt de financiƫle gevolgen op die ontstaan wanneer er tijdens een wandelactiviteit een ongeluk krijgt en blijvend invalide raakt of zelfs overlijdt.

Hieronder treft u een beknopte weergave van de collectieve ongevallenverzekering die uw bond heeft afgesloten. U kunt informatie terugvinden over bijvoorbeeld de dekking, wie verzekerd zijn en de verzekerde bedragen. Indien u meer informatie wenst over deze verzekering, kunt u contact opnemen met Aon Verzekeringen.

Verzekeringnemer

KWBN - Koninklijke Wandel Bond Nederland

Aard activiteiten

Organiseren van wandel(sport)tochten

Verzekerd zijn

Vrijwilligers en verkeersregelaars

Omvang dekking

De dekking van de verzekering is van kracht tijdens de daadwerkelijke uitoefening van de functie voor het organiseren van wandel(sport)tochten alsmede tijdens de wandel(sport)tochten en het komen en gaan van huis naar de tocht volgens de meest gebruikelijke weg en tijdens eventuele dienstreizen, alles in de ruimste zin van het woord. De polis kent geen leeftijdsgrens.(vanaf 85 jaar maximering uitkering tot 50%).

Verzekerde som

EUR 25.000,00 bij overlijden
EUR 50.000,00 bij algehele blijvende invaliditeit

Lees meer