Taekwondo

Collectieve verzekeringen

Door de bond afgesloten voor uw vereniging

Taekwondo

Wijzig uw sport

Collectieve verzekeringen

De Taekwondo Bond heeft voor alle aangesloten verenigingen en individuele leden, twee collectieve verzekeringen afgesloten. Hieronder treft u meer informatie over deze verzekeringen.

Betreft het een sportschool waar de sport beoefend wordt, neem dan contact op met Aon via vrijetijd.nonprofit@aon.nl. Wij informeren u dan graag over de verzekeringsmogelijkheden hievan.

Collectieve Aansprakelijkheids­verzekering

Als taekwondoin of taekwondoka bent u altijd alert. Toch kan er iets gebeuren waardoor uw bestuur, vrijwilligers of leden aansprakelijk worden gesteld. De TBN collectieve aansprakelijkheidsverzekering geeft dan passende bescherming. Een geruststellende zekerheid!

Verzekeringnemer

TBN

Verzekerden

De TBN inclusief

 • het bondsbestuur en de bondsbestuursleden als zodanig
 • de algemene ledenvergadering en de bondsgedelegeerden als zodanig
 • personen, werkgroepen en commissies e.d. die als zodanig door het bondsbestuur of de bondsvergadering van de TBN zijn of worden benoemd of ingesteld.
 • ondergeschikten van de verzekeringnemer
 • de regionale afdelingen
 • het regionale bestuur en de regionale bestuursleden als zodanig
 • personen, werkgroepen en commissies e.d. die als zodanig door het regiobestuur of de regiovergadering van de TBN zijn of worden benoemd of ingesteld.
 • de bij de TBN aangesloten verenigingen en organisatiecomités en hun bestuur c.q. bestuursleden als zodanig
 • leden en anderen, die deelnemen aan door de TBN c.q. de daarbij aangesloten verenigingen en organisatiecomités georganiseerde gezamenlijke trainingen, wedstrijden, competities, circuits, kampioenschappen e.d. in Nederland
 • iedere natuurlijke persoon, die zich al dan niet tegen betaling inzet voor de behartiging van de belangen van verzekerden bij die evenementen, waaronder niet worden begrepen, commerciële exploitanten, sponsors etc.
 • scheidsrechters, juryleden, tijdwaarnemers e.d. tijdens hun activiteiten bij die evenementen, ook als die personen bij een buitenlandse nationale schermkoepel zijn aangesloten.

Verzekerd bedrag (algemeen)

EUR 2.500.000,00 per aanspraak en maximaal
EUR 5.000.000,00 per verzekeringsjaar

Verzekeringsgebied

Nederland, voor zakenreizen geldt werelddekking. Een en ander met inachtname van het bepaalde in de clausules "Internationale evenementen", "Verzekerden" en "Zakenreizen".


Voorwaarden

VC050-07 Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (claims made)

Eigen risico

EUR 250,00 per aanspraak voor zaakschade, EUR 2.500,00 per aanspraak voor personenschade

Opzichtdekking

Meeverzekerd is schade aan onroerende en roerende zaken van derden gedurende de tijd dat een verzekerde of iemand namens hem deze zaken onder zich had. Voor deze dekking geldt bij roerende zaken een bedrag van EUR 25.000,00 per aanspraak en maximaal EUR 50.000,00 per jaar. Voor onroerende zaken geldt een bedrag van EUR 125.000,00 per aanspraak en maximaal EUR 250.000,00 per jaar. Het eigen risico bedraagt voor beide zaken EUR 250,00.

Lees meer

Collectieve Ongevallen­verzekering

Tijdens het sporten of het verrichten van werkzaamheden voor de vereniging kunnen personen een ongeluk krijgen. Loopt dat onverhoopt slecht af, met blijvende invaliditeit of overlijden tot gevolg, dan krijgen de verzekerden op deze collectieve polis of diens nabestaanden een uitkering.

Hieronder treft u een beknopte weergave van de collectieve ongevallenverzekering die uw bond heeft afgesloten. U kunt informatie terugvinden over bijvoorbeeld de dekking, wie verzekerd zijn en de verzekerde bedragen. Indien u meer informatie wenst over deze verzekering, kunt u contact opnemen met Aon Verzekeringen.

Verzekeringnemer

TBN

Aard activiteiten

Organiseren van taekwondo wedstrijden

Verzekerd zijn

 • Ondergeschikten en de bestuursleden van de TBN
 • de (aspirant-)= aankomende-) leden die bij verzekeringnemer zijn aangesloten
 • andere personen (vrijwilligers) van wier onbetaalde diensten verzekeringnemer gebruik maakt.
 • De personen genoemd zijn uitsluitend verzekerd indien en voor zover het ongeval is ontstaan tijdens activiteiten die zij hebben verricht onder auspiciën van verzekeringnemer.

Omvang dekking

De dekking van de verzekering is van kracht tijdens de sport inclusief de reis 'komen van' en 'gaan naar'

Verzekerde som

EUR 10.000,00 bij overlijden ten gevolge van een ongeval
EUR 25.000,00 bij algehele blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval
EUR  500,00 maximum per gebeurtenis van geneeskundige behandeling ten gevolge van een ongeval.

Verzekeringsvoorwaarden

Ongevallen

| 314kb

Lees meer